”DISVO-projektet” – pilotstudie om digitalisering av hälso- och sjukvård samt omsorg

Hur samverkan sker mellan olika IT-system för hälso- och sjukvård samt omsorg är av stor betydelse för effektiviteten och kvaliteten i dessa verksamheter och inte minst för enskilda medborgare. Även om digitaliseringen inom dessa områden har kommit långt i Sverige, är det inte alltid klart vad som gäller beträffande informationsutbytet mellan olika aktörer inom vården från en juridisk utgångspunkt. Det är angeläget att data kan utbytas i så stor utsträckning som möjligt inom rättsliga ramar, så att enskilda kan få den vård och omsorg som behövs samtidigt som ett fullgott integritetsskydd kan upprätthållas. Vem kontrollerar data i detta informationsflöde och i vilken utsträckning kan uppgifter delas mellan berörda aktörer? 

Inom DISVO-projektet, görs en inventering av problem och möjligheter med sikte på hur tekniska, organisatoriska och rättsliga infrastrukturer samverkar vid vård och omsorg som har digitala förtecken.

Projektet leds av Uno Fors, professor i data- och systemvetenskap, Institutionen för data- och systemvetenskap och Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.