Webinar | AI som utmaning för straffrätten – särskilt om straffansvar för självkörande fordon, 23 mar 2021

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av seminarieserien i allmän rättslära och IRI den 23 mars 2021 kl. 14.00 -15.30 på Zoom.

Anmäl din närvaro till Katarina Fast Lappalainen senast den 22 mars.

Tema: AI som utmaning för straffrätten – särskilt om straffansvar för självkörande fordon

Talare: Wanna Svedberg är universitetslektor vid Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hennes forskning spänner över flera rättsområden samt genusvetenskap. Hon har bland annat författat en forskarrapport till Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16), En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon.

Samhället står inför en omvälvande strukturomvandling mot en utveckling av alltmer automatiserade system. Som en följd av utvecklingen inom fordons-, IT och telekomsektorn och införande av självkörande fordon förutspås att människors rörlighet kommer att förändras mer under de kommande tjugo åren än den har gjort under de senaste hundra åren. De främsta motiven är att förbättra trafiksäkerheten, där den mänskliga faktorn uppskattas stå för 95 % av samtliga fordonsolyckor på EU:s vägar med flera tusen människor som dör årligen. Vidare antas självkörande fordon bidra till bl.a. bättre transportpolitisk måluppfyllelse, högre säkerhet, minskad miljö- och klimatpåverkan och ökad rörlighet för äldre och personer med funktionsvariationer. Trots dessa fördelar finns flera rättsliga utmaningar att hantera, däribland den reglering som finns på transportområdet. Det gäller ansvarsfrågor i allmänhet och straffrättsligt ansvar i synnerhet.

Framstegen inom det tekniska området innebär vidare att AI-baserade system/enheter/produkter skapas inom andra områden. Ett exempel är AI-baserade sexrobotar som avsiktligt är utformade och programmerade för att simulera våldtäkt och sexuella övergrepp på barn. Det är uppenbart att den teknologiska utvecklingen utmanar samhället på olika sätt och väcker såväl juridiska som etiska frågor.

Om, och i så fall hur, kan (straff)rätten användas som styrmedel för att slå vakt om de demokratiskt beslutade målen och goda värdena för att nå en önskvärd samhällsutveckling utan att göra avkall på rättsstatens principer?

Dessa frågor är tätt knutna till grundläggande rättsfilosofiska frågor, såsom att den grundläggande förutsättningen för straffrättsligt ansvar förutsätter ett ansvarssubjekt som kan ställas tills svars för sina gärningar. Detta grundar sig i föreställningar om människan som en autonom individ, som är rationell och fri. Det finns skäl att såväl ifrågasätta som att ompröva den traditionella rättsliga förståelsen av begreppet autonomi exempelvis i förhållande till sexualbrott. Kanske att tiden är mogen för att tala om ett relationellt och kontextualiserat autonomibegrepp som utgår från ett vardagslivsperspektiv, lived autonomy (den levda autonomin).

Vid seminariet kommer Wanna Svedberg att presentera sin forskning på området.

Väl mött!

%d bloggers like this: