Remiss: Departementspromemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 24 februari 2009 avgett ett remissyttrande på departementspromemorian “Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”. Yttrandet har avlämnats på uppdrag av universitet och föranletts efter en anmodan från försvarsdepartementet. Yttrandet har kommenterats av Mark Klamberg på hans blogg.

Metro om IT-rätt

I dagens upplaga av tidningen Metro finns en artikel om IT och juridik, där juristutbildningen på Stockholms Universitet, och dess profilering på IT-rätt, särskilt uppmärksammas. Daniel Westman, doktorand på IRI och kursansvarig för specialkursen i IT-rätt, intervjuas och framhåller bland annat de möjligheter som öppnas på arbetsmarknaden för jurister med IT-rätt som specialinriktning.

Intervju med Helena Andersson

Rättsinformatik är ett av Stockholms universitets profilområden. I serien “Ledande forskning” har Stockholms Universitets webbplats publicerat en intervju med Helena Andersson, doktorand vid IRI, om hennes forskning kring juridik och informationssäkerhet.

Peter Seipel har gått i pension

Den 1:a juli gick Peter Seipel i pension från professuren i rättsinformatik. Hans efterträdare är professor Cecilia Magnusson Sjöberg som numera är föreståndare för Institutet för Rättsinformatik och ämnesansvarig för Rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Ett fyrtiotal kollegor, vänner och lärjungar har tillägnat Peter en festskrift med bidrag som huvudsakligen har en rättsinformatisk inriktning.

Peter Seipel är den som etablerat rättsinformatik som ett universitetsämne vid juridiska fakulteter i Sverige. Redan 1968 tog han initiativet till att Arbetsgruppen för ADB och juridik inrättades vid Stockholms universitet. Detta var ett mycket framsynt steg och det tidiga engagemanget har på ett avgörande sätt bidragit till att Sverige under lång tid betraktats som ett föregångsland på detta område.

Arbetsgruppen ombildades 1981 till Institutet för rättsinformatik (IRI) som blev en mer renodlad forskningsorganisation med uppgift att befordra ett vetenskapligt studium av rättsautomation, IT-rätt och andra områden inom rättsinformatiken. Ungefär samtidigt blev rättsinformatiken ett obligatoriskt inslag i juristutbildningen.

Peter Seipel har sedan grundandet varit IRI:s föreståndare. Uppgiften att studera rättsliga konsekvenser av IT-hantering respektive att analysera juristens möjligheter att utnyttja tekniken var för 35 ar sedan relativt begränsad. IT och datakommunikation var sällsynta företeelser, men ämnet har under den tid Peter verkat blivit allt mer omfattande. Frågor om personlig integritet, offentlighet och sekretess, upphovsrätt och andra ensamrätter, elektronisk handel, rättsautomation och rättslig informationssökning är endast några av rättsinformatikens intresseområden.

Vid sidan av ett omfattande författarskap rörande alla nyssnämnda frågor har Peter på många sätt bidragit till diskussionen och medverkat till att utvecklingsarbete kunnat etableras. Han har bland annat sedan starten 1989 varit ordförande för Stiftelsen för rättsinformation, ett organ som han också varit initiativtagare till, och under en rad år varit engagerad i regeringens IT-rättsliga observatorium.

Även den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet har kunnat tillgodogöra sig Peter Seipels breda kunskap och stora arbetsförmåga. Han har i två omgångar, senast fram till årsskiftet 2005/06, varit fakultetens dekanus.