Remiss: En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 15 maj 2009 avgett ett remissyttrande över delbetänkandet ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i Brottsbekämpningen (SOU 2009:1)” (PDF) efter anmodan av Polismetodutredningen.

Remiss: Departementspromemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 24 februari 2009 avgett ett remissyttrande på departementspromemorian “Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”. Yttrandet har avlämnats på uppdrag av universitet och föranletts efter en anmodan från försvarsdepartementet. Yttrandet har kommenterats av Mark Klamberg på hans blogg.